Independent Order of Odd Fellows

Belgia Loge Antwerpen

Odd Fellows

Een eeuwenoude broederschap, over alle continenten verspreid.
In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke loges.
Het Odd Fellowship is gebaseerd op de gedachte: dat de mens als denkend wezen mede-verantwoordelijk is voor hetgeen zich als samenleving afspeelt op aarde en dat deze verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.

Op deze basis streeft het Odd Fellowship, onder andere door het houden van logezittingen, ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar een universele Broederschap onder mensen.

De Belgia Loge

De Belgia Loge heeft er steeds naar gestreefd om een eigenheid te behouden in het gebeuren van het Odd Fellowship. Deze hang naar individualiteit vertoonden de Belgische Odd Fellows reeds tijdens de stichting in 1911 en dit uit zich nog steeds in een wat rebelse houding. De Belgia loge heeft zich aangepast aan de hedendaagse tijd, en onze seculiere samenleving.

  • wow-confidentieel
  • wow-symboliek
  • wow-broederschap
  • wow-devies
wow-confidentieel1 wow-symboliek2 wow-broederschap3 wow-devies4


De Independent Order of Odd Fellows

Het Odd Fellowship is zowel een levenshouding al een sociaal gebeuren.
De rituelen en de voordrachten over intellectuele, ethische, maatschappelijke en spirituele onderwerpen biedt ons geestelijke verdieping.
Wat de leden alzo opdoen in de loge, zullen zij waarschijnlijk ook in het dagelijks leven trachten uit te stralen: Gevoelens van verdraagzaamheid, zelfonderzoek en sociaal engagement.

De Belgia Loge in de 21ste eeuw.

De oorspronkelijke opdracht, waar de Odd Fellows zich voor engageerden luidde: De zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te voeden. Deze taken worden nu voor een deel overgenomen door de maatschappelijke instellingen. De inspanningen waren dus niet tevergeefs. Onze arbeid stopt echter nooit.

Getuigenis van leden.

Odd Fellows verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar.

Wat ik ook als positief ervaar is het pluralistisch karakter van onze loge, waardoor voor andersdenkenden in onze cultuur op geen enkele wijze een probleem schijnt te zijn.

 

Onze methode

De Independent Order of Odd Fellow is doordesemd met de idealen van de Verlichting en draagt vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid hoog in het vaandel. Om deze idealen in de praktijk te brengen moeten wij aan onszelf werken. Dit doen wij door ‘onze schakel zo hard mogelijk te smeden’. Immers, een Odd Fellow is een schakel in de wereldwijde broederketen. Een keten is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Wij moeten onszelf verbeteren, opdat wij als een bouwsteen van een nieuwe en betere wereld kunnen functioneren. De Franse geleerde Montaigne moedigde reeds eeuwen geleden zijn medeburgers aan om ‘Onze hersenen langs die van anderen te schuren en te polijsten’. Als je de andere leert kennen, leer je ook jezelf beter kennen. Je stelt jezelf vragen, je twijfelt, je zegt: misschien heb ik ongelijk te denken zoals ik denk. Er is moed voor nodig je fouten te erkennen.

Symbolen en Rituelen


Het hart op de hand Symbolische handelingen en rituelen hebben tot doel de broederband te versterken. De rituelen die wij in onze tempels uitvoeren, komt u hier niet te weten. Het is inherent aan een initiatiek-genootschap, dat een gradenstelsel hanteert, om naar de buitenwereld toe, een aantal zaken niet te communiceren.

Doelstellingen

De Orde van Odd Fellows is van oorsprong een broederschap waarvan de leden elkaar bijstonden in tijden van nood. Ook probeerden de leden zich verder te ontwikkelen in een verbond van Vriendschap, Liefde en Waarheid. Deze drie termen zijn gesymboliseerd in het logo van de drie schakels. De kern van het gedachtegoed is dat mensen elkaars broeders zijn en dat ze elkaar moeten helpen om zo een betere samenleving te vormen. De formele opdracht aan haar leden luidt dan ook: de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te voeden. Tegenwoordig geeft men hieraan gestalte door het houden van logezittingen waarin men wordt aangezet tot ethisch denken en handelen en maatschappelijke activiteiten.

Geschiedenis

Over het ontstaan van de Odd Fellows bestaan veel verhalen. De Orde is niet in de Middeleeuwen ontstaan, de eerste Odd Fellows moeten wij zoeken in Londen in de eerste helft van de 18e eeuw. Daar ontstond de eerste loge waarschijnlijk omstreeks 1736. In 1748 blijkt er al een behoorlijke organisatie te bestaan.

Naar gemengde loges in Europa?

Ondanks dat er vele mannenloges en vrouwenloges zijn, kenden wij hier in Europa nog geen gemengde loges. De vrouw deed haar intrede in het Odd Fellowship door toedoen van een vice president van de Verenigde Staten, Schuyler Colfax.

Gesteund door de "Universele Verklaring van de mens", vinden de leden van de Belgia Loge, samen met een aantal Nederlandse loges, dat het tijd is om een gemengde loge op te richten. Daar is ook regelmatig vraag naar.

Momenteel loopt er een project in Maastricht, waar een gemengde club wordt opgericht, met de mogelijkheid door te groeien naar een gemengde loge. Er wordt getracht om ook in Antwerpen een gemengde loge te stichten.